/**/

Our Partner

ร่วมเป็น Partner กับเรา

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญร้านค้า สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3BB Privilege ซึ่งใช้ชื่อ “3BBVIP” เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า ด้วยการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า 3BB เมื่อเข้าใช้บริการของร้าน

ด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 1 ล้านรายทั่วประเทศในปัจจุบัน เราเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ 3BBVIP จะสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้า และส่งผลด้าน การตลาดให้แก่ร้านค้า สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี...

เงื่อนไขและข้อตกลง
1. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องพิจารณามอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 3BBVIP ด้วยการมอบส่วนลดในการเข้าใช้บริการภายในสถานประกอบการขั้นต่ำ 10% จากราคาปกติ
2. สถานประกอบการจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการให้สิทธิพิเศษ และส่วนลดแก่ลูกค้า 3BBVIP ทุกรายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบแจ้งความประสงค์
3. กรณีลูกค้าไม่ได้รับส่วนลด ทางร้านต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ให้ส่วนลดกับลูกค้า หรือขั้นต่ำอย่างน้อย 200 บาท
4. สถานประกอบการจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงในใบแจ้งความประสงค์ และแจ้งถึงสิทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับในโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ในร้านได้รับทราบอย่างทั่วถึง
5. สถานประกอบการยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำสื่อไปติดตั้งที่ร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ได้
6. สถานประกอบการอนุญาติให้บริษัทฯ นำภาพถ่ายของร้านเพื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อของโครงการได้

ประโยชน์ที่ทางร้านค้าจะได้รับจากโครงการ
1. บริษัทฯ จะทำการประชาสัมพันธ์ร้านค้า/สถานประกอบการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ
2. สิทธิประโยชน์ในการนำ POP จัดวางในร้านค้า
3. เป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร้านของท่านผ่านสื่อต่างๆของโครงการ
4. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า/บริการ ของร้าน