ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม "3BB APP แจกโชค" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รางวัลโทรศัพท์ Huawei GR 5 2 รางวัล 1.คุณวันชัย ถาวรอภิชาติ จ.สระบุรี 2.คุณนัฐณรงค์ ไสยรส จ.มหาสารคาม รางวัลลำโพงบลูทูธ 3BB 10 รางวัล 1.คุณมณธิกา วงศ์ไชย จ.พะเยา 2.คุณฉัตรชัย ฉัตรศิริศุภชัย จ.ตรัง 3.คุณเดือนเพ็ญ ดากระบุตร จ.สุพรรณบุรี 4.คุณเสรี ถิ่นน้อย จ.นครปฐม 5.คุณกนก คุ้มประวัติ จ.นนทบุรี 6.คุณจุฑารัตน์ บัวทองรังสิมา จ.นนทบุรี 7.คุณภาวิณี โยธาแข็ง จ.อุดรธานี 8.คุณสุกัญญา ทองทิพย์ จ.หนองคาย 9.คุณนิยม ธรรมยศ จ.นนทบุรี 10.คุณณัฐนิชา ถะเกิงสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ รางวัลกระเป๋า 3BB 10 รางวัล 1.คุณพิเชษฐ เนียมหอม จ.นครปฐม 2.คุณยุทธนา ประสานศรี จ.ชลบุรี 3.คุณชรินทร์ รุ่งกิจการวัฒนา จ.นนทบุรี 4.คุณหนึ่งฤทัย มีแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.คุณอ้อย หิตะคุณ จ.สกลนคร 6.คุณวุฒิชัย ชัยมาตย์ จ.กาฬสินธุ์ 7.คุณทวีศักดิ์ ทองเภา จ.สงขลา 8.คุณธัญญลักษณ์ ประโคทัง จ.บุรีรัมย์ 9.คุณทินกร อินต๊ะคำ จ.เชียงใหม่ 10.คุณทิพานัน ศรีอุดม จ.เชียงใหม่ รางวัลนาฬิกา 3BB 10 รางวัล 1.คุณสฤษดิ์ จั่นทอง จ.ปทุมธานี 2.คุณสิทธิพร ธารไทรทอง จ.สมุทรปราการ 3.คุณพิษณุ ลือพรมมาศ จ.กรุงเทพมหานคร 4.คุณกิตติศักดิ์ มีชัย จ.ตรัง 5.คุณภัควัฒน์ มากจงดี จ.กรุงเทพมหานคร 6.คุณอดิศา จันทร์วิภาสวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 7.คุณดารารัตน์ ไชยธัญสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ 8.คุณจรัสชัย ปภังกรชวัล จ.กรุงเทพมหานคร 9.คุณวิทูรย์ ชัยวรรณ จ.ลำพูน 10.คุณพชรภรรณ ภิรมย์ฤทัยพงษ์ จ.อุบลราชธานี ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือบริษัทฯจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายการรับรางวัล ส่วนรางวัลอื่นๆบริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัท

เงื่อนไข

รายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน
 
รางวัลโทรศัพท์ Huawei GR 5  2 รางวัล
1.คุณวันชัย ถาวรอภิชาติ จ.สระบุรี
2.คุณนัฐณรงค์ ไสยรส จ.มหาสารคาม
รางวัลลำโพงบลูทูธ 3BB 10 รางวัล
1.คุณมณธิกา วงศ์ไชย จ.พะเยา
2.คุณฉัตรชัย ฉัตรศิริศุภชัย จ.ตรัง
3.คุณเดือนเพ็ญ ดากระบุตร จ.สุพรรณบุรี
4.คุณเสรี ถิ่นน้อย จ.นครปฐม
5.คุณกนก คุ้มประวัติ จ.นนทบุรี
6.คุณจุฑารัตน์ บัวทองรังสิมา จ.นนทบุรี
7.คุณภาวิณี โยธาแข็ง จ.อุดรธานี
8.คุณสุกัญญา ทองทิพย์ จ.หนองคาย
9.คุณนิยม ธรรมยศ จ.นนทบุรี
10.คุณณัฐนิชา ถะเกิงสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
รางวัลกระเป๋า 3BB 10 รางวัล
1.คุณพิเชษฐ เนียมหอม จ.นครปฐม
2.คุณยุทธนา ประสานศรี จ.ชลบุรี
3.คุณชรินทร์ รุ่งกิจการวัฒนา จ.นนทบุรี
4.คุณหนึ่งฤทัย มีแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์
5.คุณอ้อย หิตะคุณ จ.สกลนคร
6.คุณวุฒิชัย ชัยมาตย์ จ.กาฬสินธุ์
7.คุณทวีศักดิ์ ทองเภา จ.สงขลา
8.คุณธัญญลักษณ์ ประโคทัง จ.บุรีรัมย์
9.คุณทินกร อินต๊ะคำ จ.เชียงใหม่
10.คุณทิพานัน ศรีอุดม จ.เชียงใหม่
 
รางวัลนาฬิกา 3BB 10 รางวัล
1.คุณสฤษดิ์ จั่นทอง จ.ปทุมธานี
2.คุณสิทธิพร ธารไทรทอง จ.สมุทรปราการ
3.คุณพิษณุ ลือพรมมาศ จ.กรุงเทพมหานคร
4.คุณกิตติศักดิ์ มีชัย จ.ตรัง
5.คุณภัควัฒน์ มากจงดี จ.กรุงเทพมหานคร
6.คุณอดิศา จันทร์วิภาสวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร
7.คุณดารารัตน์ ไชยธัญสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ
8.คุณจรัสชัย ปภังกรชวัล จ.กรุงเทพมหานคร
9.คุณวิทูรย์ ชัยวรรณ จ.ลำพูน
10.คุณพชรภรรณ ภิรมย์ฤทัยพงษ์ จ.อุบลราชธานี
 
 
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือบริษัทฯจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายการรับรางวัล ส่วนรางวัลอื่นๆบริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับบริษัท