3BB Privilege

3BB WiFi มีจุดให้บริการกว่า 80,000 จุด

3BB WiFi

ออนไลน์ได้ทุกที่ แม้อยู่นอกบ้านด้วย 3BB WiFi ที่มีจุดให้บริการกว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ
เลือกแลกรับได้เลยทั้ง 3BB WiFi 1วัน, 3BB WiFi 7วัน, 3BB WiFi 14วัน และ 3BB WiFi 1เดือน

เงื่อนไข

- แพ็กเกจ 3BB WiFi เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันและเวลาที่ใช้พอยต์แลก
- สามารถใช้งานที่จุดให้บริการของ 3BB WiFi กว่า 80,000 จุดทั่วประเทศ
- เมื่อแลกพอยต์เป็น 3BB WiFi Account แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือรับพอยต์คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
- กรณีที่ลืมรายละเอียด Account สามารถตรวจสอบได้จากเมนูประวัติการรับสิทธิ์ (History)
- จำนวนพอยต์ที่แลกกำหนดไว้สำหรับเดือน เม.ย. 63 เท่านั้น

ตรวจสอบพอยต์
© All Rights Reserved by 3BB.